Contract with the Ministry of Economy from 10.02.2020

10 Feb 2020 / Grants

Eu Program White

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.02.2020 г. „Фитинг монтаж” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0607-С01 за проект „Подобряване на производствения капацитет във „Фитинг монтаж” ЕООД чрез закупуване на ново производствено оборудване” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040 – „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на обща стойност от 1 067 800 лв. (635 341 лв. европейско и 112 119лв. национално съфинансиране) и е с продължителност 12 месеца.

Основната цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на „Фитинг монтаж” ЕООД чрез подобряване на производствения капацитет и по-успешно присъствие на националните и външни пазари.

Специфичните цели на проекта са:
  • увеличаване на количеството на произвежданата продукция;
  • навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина;
  • внедряване на иновативни мехатронни технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.


Основната и специфичните цели на настоящия проект способстват за постигането на главната цел на процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия", Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж в МСП" - подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал.


Проект BG16RFOP002-2.040-0607-С01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Latest News
Another innovation in the production base Fitting Montage - Laser Cutting Machine
20 Jun 2024
Another innovation in the production base Fitting Montage - Laser Cutting Machine
Soon in the base of FITTING MONTAGE LTD. expect our new machine for bottom pickling.
03 Nov 2023
Soon in the base of FITTING MONTAGE LTD. expect our new machine for bottom pickling.
Coming soon to FITTING MONTAGE
19 Jul 2023
Coming soon to FITTING MONTAGE
Reference Kamenitsa
03 Apr 2023
Reference Kamenitsa
Reference Carlsberg Bulgaria
03 Apr 2023
Reference Carlsberg Bulgaria
Newsletter
* Required fields