Contract with the Ministry of Economy from 10.02.2020

10 Feb 2020 / Grants

Eu Program White

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.02.2020 г. „Фитинг монтаж” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0607-С01 за проект „Подобряване на производствения капацитет във „Фитинг монтаж” ЕООД чрез закупуване на ново производствено оборудване” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040 – „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на обща стойност от 1 067 800 лв. (635 341 лв. европейско и 112 119лв. национално съфинансиране) и е с продължителност 12 месеца.

Основната цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на „Фитинг монтаж” ЕООД чрез подобряване на производствения капацитет и по-успешно присъствие на националните и външни пазари.

Специфичните цели на проекта са:
  • увеличаване на количеството на произвежданата продукция;
  • навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина;
  • внедряване на иновативни мехатронни технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.


Основната и специфичните цели на настоящия проект способстват за постигането на главната цел на процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия", Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж в МСП" - подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал.


Проект BG16RFOP002-2.040-0607-С01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Latest News
03 Apr 2023
Reference Kamenitsa
03 Apr 2023
Reference Carlsberg Bulgaria
03 Apr 2023
Reference - ZIEMANN HOLVRIEKA
29 Mar 2023
Fitting Montage EOOD renewed its ISO 9001 certificate
02 Mar 2022
The process of certification of Fitting Montage EOOD according to ISO 9001 has been completed

Satisfied customers

Trust is of the utmost importance!
carlsberg_bulgaria_rgb_min.png
Carlsberg
coca_cola_cv_91_2x.jpg
Coca Cola
Belgium
stella_artois_75_2x.jpg
Stella Artois
Belgium
kamenitsa_ad_70_2x.jpg
Kamenitza AD
Bulgaria
zagorka_ad_71_2x.jpg
Zagorka AD
Bulgaria
oliva_ad_72_2x_.jpg
Oliva AD
Bulgaria
coca_cola_cv_91_2x.jpg
Coca Cola CV
Cape Verde
briggs_equipment_uk_ltd_80_2x.jpg
Briggs Equipment UK Ltd
United Kingdom
lion_brewery_ceylon_plc_81_2x.jpg
Lion Brewery Ceylon PLC
Sri Lanka
alfa_glina_plant_82_2x.jpg
Alfa Glina plant
Albania
browar_namyslow_83_2x_.jpg
Browar Namyslow
Poland
petek_proces_d_o_o_85_2x_.jpg
Petek proces d.o.o.
Slovenia
pivovar_saris_84_2x.jpg
Pivovar Saris
Slovakia
krones_ag_86_2x.jpg
Krones AG
Germany
gea_brewery_systems_gmbh_87_2x.jpg
GEA Brewery Systems Gmbh
Germany
khs_gmbh_88_2x.jpg
KHS Gmbh
Germany
pb_leiner_belgium_89_2x.jpg
PB Leiner Belgium
Belgium
waterleau_90_2x.jpg
Waterleau
Belgium
ziemann_holvrieka_92_2x.jpg
Ziemann Holvrieka A/S
Ziemann Holvrieka A/S
ziemann_holvrieka_92_2x.jpg
Ziemann Holvrieka B.V
Netherlands
ziemann_holvrieka_92_2x.jpg
Ziemann Holvrieka NV
Belgium
Newsletter
* Required fields